Video: Tiểu thương buôn bán ế ẩm, người dân hứng bụi, sình lầy từ công trình thoát nước chậm tiến độ

Tiểu thương buôn bán ế ẩm, người dân hứng bụi, sình lầy từ công trình thoát nước chậm tiến độ

Tiểu thương buôn bán ế ẩm, người dân hứng bụi, sình lầy từ công trình thoát nước chậm tiến độ

Добавить комментарий